Nieuws


Vroege Vogels over regenwormenfestival Spaarnwoude 

11 april 2024 

Op zondag 7 april besteedde radioprogramma Vroege Vogels uitgebreid aandacht aan ons Regenwormenfestival in Spaarnwoude. Verslaggever Merlijn Schneiders legde vast hoe de VeenVitaal-onderzoekers, samen met een groep van bestuurders, boeren, burgers en studenten, een hele dag bodemmonsters staken in weilanden van boeren in de omgeving om daarna alle regenwormen eruit te vangen. Hier kun je de uitzending naluisteren of de bijbehorende video bekijken. In totaal onderzochten 25 mensen 160 bodemmonsters van 20 verschillende graslanden. In de rapportage vertellen onderzoekers Lianne Woudstra en Matty Berg waarom zij deze dag georganiseerd hebben en wat voor onderzoek ze aan de gevangen regenwormen gaan doen. Ook legt Gertjan van Tunen van boerderij De Koningshoeve uit hoe het onderzoek hem helpt bij het duurzaam beheren van zijn land en het aantrekken van zoveel mogelijk weidevogels.


Gezenderde grutto’s tonen waar het goed toeven is 

8 februari 2024 

Vrijdag 2 februari hebben we op de Inspiratiedag Boerenlandvogels 2024 in De Vest in Alkmaar in een presentatie laten zien wat we geleerd hebben van onze gezenderde grutto’s. In mei 2023 hebben we tien grutto’s van een mini-GPS satellietzenders voorzien. Met deze zenders brengen we het landgebruik van met name oudervogels met kuikens in beeld. De bijeenkomst werd georganiseerd door Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland en was speciaal bedoeld voor vrijwilligers, boeren, wildbeheerders en natuurbeheerders die in hun dagelijks werk met de bescherming van boerenlandvogels bezig zijn. Het was inderdaad een inspirerende middag, met leuke lezingen en interessante informatie over verschillende aspecten van weidevogelbeheer. Er was volop uitwisseling van kennis, suggesties en vragen tussen de vele deelnemers (de zaal zat vol). Onze presentatie is hier te vinden. De eerste voorlopige resultaten zijn vastgelegd in een artikeltje dat is verschenen in het Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland 2023. Hier kun je de pdf van het artikeltje vinden. Een interessante link om verder te lezen is het Kennisportaal Boerenlandvogels met nog veel meer informatie over weidevogels. Die middag was ook de aftrap van het nieuwe weidevogelseizoen. In dit verband kunnen we melden dat we ook in 2024 weer een 10-tal nieuwe Noord-Hollandse grutto’s een tuigje met zender gaan omhangen. Maar voor nu zijn we vooral benieuwd wanneer onze 2023-vogels zich weer in Nederland zullen laten zien. Zie ze komen op globalflywaynetwork.org: Mooie Nel, Els, Bert, Koningshoeve en de rest! 


Grutto Tanja © Astrid Kant

Zeer geslaagde tweede consortiumbijeenkomst VeenVitaal

12 oktober 2023

Vrijdag 6 oktober stond in het teken van de tweede consortiumdag van het VeenVitaal-project. Ruim 45 deelnemers, vanuit een grote verscheidenheid aan aanwezige partner-organisaties, kwamen bijeen om verder na te denken over de uitdagingen die in het veenweidegebied spelen of op ons afkomen. Op de agenda stond in de ochtend een discussie over gebiedsprocessen, de eerste resultaten uit het onderzoek naar de effecten van natuurinclusieve oevers op biodiversiteit en bodemprocessen, gezenderde grutto’s en landschapswaardering. In de middag een discussie over te nemen ingrepen in het landschap waar we in 2024 ons onderzoek op zullen concentreren en een excursie naar natte teelten in het Zuiderveen. Meer lezen…..


Grutto’s met mini-GPS zenders actief in Noord-Holland

12 Juni 2023

In het project VeenVitaal zijn tien volwassen grutto’s in Noord-Holland uitgerust met een klein GPS zendertje, in de polders van Spaarnwoude, Wormer- en Jisperveld en de Ronde Hoep. Deze grutto’s met een zendertje zijn via een satelliet live te volgen en geven waardevolle informatie over terreingebruik. Doel van het onderzoek is om te weten te komen waar ze zich de polders het meeste thuisvoelen en waarom ze een keuze voor een bepaalde locatie maken. Met deze informatie kunnen we betere inrichtingsplannen maken om de grutto te beschermen. De gezenderde grutto’s zijn live te volgen. Meer lezen….

Grutto met kuikens. © Astrid Kant

Langs de oever met BNNVARA Vroege Vogels Radio

7 mei 2023

Slootkanten langs weilanden bieden veel kansen voor de diversiteit van plant en dier en het tegengaan van uitspoeling van voedingsstoffen van grasland naar het oppervlakte water. Vraag is hoe breed moet een slootkant zijn en hoe kun je de oevers het beste beheren? Om dit te onderzoeken zijn we gestart met het in kaart brengen van de diversiteit van planten en bodemfauna en stikstof in slootkant met een verschillend beheer. Een oever kan bestaan uit een bufferzone van ongeveer een meter breed tot een natuurvriendelijek oever van vijf meter breed. In beide gevallen wordt er niet bemest. Het beheer kan bestaan uit de natuur haar gang laten gaan, tot maaien van de vegetatie met of zonder (na)beweiding met koeien. Om de invloed op de rijkdom aan bodemfauna te meten zetten we potvallen uit langs de slootkant om aanwezige loopkevers, spinnen, pissebedden en miljoenpoten te verzamelen. BNNVARA Vroege Vogels ging een ochtend met ons mee naar het zuiderveen bij het leggen van de potvallen.

Luister link: Onderzoek naar oeverinsecten – Vroege Vogels – BNNVARA

Natuurvriendelijke oever Polder Zuiderveen, Assendelft. In het midden een stokje naast een potval.

Loopkevercursus VU

3 mei 2023

Loopkevers zijn een geschikte diergroep om de kwaliteit van het ecosysteem te beoordelen. Er komen in Nederland 376 soorten voor, die van elkaar verschillen in vorm, grootte, voedselkeuze, vliegvermogen en periode van voorkomen en voortplanting. Bovendien zijn loopkevers relatief goed op naam te brengen. Om dit te oefenen zijn een 15-tal AIOs, studenten en analisten bij elkaar gekomen op de Vrije Universiteit om onder de begeleiding van loopkeverexpert Michiel Boeken de eerste stappen te zetten in het herkennen van loopkevers.

Michiel legt uit waar een bepaald kenmerk is te zien bij een loopkever

Langhalsschorsloper niet zo zeldzaam?

30 april 2023

De langhalsschorsloper (Paradromius longiceps) is een relatief zeldzame loopkever van moerassige oevers van meren, rivieren en slootkanten met een dichte rietgordel. De soort is in de winter te vinden in rietstengels, te herkennen aan een klein gaatje in de stengel. Er zijn maar een beperkt aantal waarnemingen in Nederland bekend van deze soort (Langhalsschorsloper – Paradromius longiceps – Waarneming.nl). Tijdens het monitoren van overjarig riet langs natuurvriendelijek oevers van de veenpolders rond Amsterdam komen we de langhalsschorsloper echter veelvuldig tegen. Het aantal waarnemingen van deze soort sinds 2000 is nu verdubbeld. De soort lijkt algemener te zijn in brede rietzomen waarin het riet van vorig jaar niet is gemaaid dan tot nu toe bekend.

De langhalsschorsloper (Paradromius longiceps)

Grutto’s in de uitzending

6 Maart 2023

In 2023 worden in het project VeenVitaal tien volwassen grutto’s uitgerust met een klein GPS zendertje, in Spaarnwoude, Wormer- en Jisperveld, Waterland en de Ronde Hoep. Door dit zendertje weten we elke uur tot op de meter nauwkeurig waar deze vogels zich in een gebied ophouden. Doel is om te weten te komen waar oudervogels met hun kuikens naar toe gaan als de kuikens uit het ei kruipen. Grutto-kuikens leven van insecten en dit is een cruciale fase in het leven van de grutto. De beste voedselplekken zijn meestal niet de locaties waar de eieren zijn uitgebroed. De gezenderde grutto’s zullen live te volgen zijn op https://www.globalflywaynetwork.org/ (zie: View tracks).

Grutto kuiken op jacht. Foto: Astrid Kant

Studenten staan te trappelen

28 februari 2023

Dit jaar lopen een 10-tal studenten van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Aeres Hogeschool, gelijktijdig stage in het VeenVitaal-project. Zij zullen het effect van veranderend landgebruik en het beheer van slootkanten en oevers op verschillende aspecten van biodiversiteit, ecosysteemprocessen en verdienmodellen gaan onderzoeken, samen met boeren en terreinbeheerders. Nieuwsgierig wie het zijn en wat ze gaan doen? Zie deze pagina.

Studenten met de eerste veldwerkdag in Spaarnwoude

Seed money voor Living Landscapes, Living Memories

20 december 2022

Bep Schrammeijer, post-doc onderzoeker voor VeenVitaal heeft samen met Anna Teijero-Fokkema (promovendus geschiedenis na-oorlogs landbouw) Matty P. Berg (ecoloog, VeenVitaal onderzoeksleider) en Sjoerd Kluiving (VU geo-archeoloog) €10.000,- gekregen in de ASI Seed Money programme om innovatief interdisciplinair onderzoek te doen. Ze gaan bekijken of historische fotobeelden inzicht kunnen geven in de (veranderingen in) ecologische kwaliteit van het veenweidelandschap. Daarmee willen ze toetsen in hoeverre menselijke geheugen rijmt met wat hoe het landschap van weleer er daadwerkelijk uitzag.

Meer lezen (in het engels)

Voorbeeld foto, Zunderdorpergouw 12 oktober 1937. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Jacobus van Eck

Kickoff meeting

15 november 2022

Op 15 november 2022 kwamen de consortium-leden van VeenVitaal samen in de kas van de Botanische Tuin Zuidas (de Hortus) voor de aftrap van het project VeenVitaal. De consortium-leden hebben elkaar (beter) leren kennen en de details van het project en werkpaketten werden doorgesproken in een interactieve en gemoedelijke setting. Alle deelnemers hebben ook aangegeven waar hun hart ligt in het veenweidelandschap.

Waar het hart ligt van VeenVitaal deelnemers