Het onderzoeksgebied


VeenVitaal richt zich met name op Laag-Holland in de regio Amsterdam, in een gebied met een straal van ongeveer 25 km rond Amsterdam. Het is een regio met een hoge natuur- en belevingswaarde, gelegen in een sterk verstedelijkte omgeving. In de regio worden locaties en percelen geselecteerd voor onderzoek op basis van:

  1. Type van ingrepen in het landschap (bv vernatting, uitrijden ruwe mest, aanleg natuurvriendelijke oever, aanpassing maaibeheer, bekalking, verzilting), waarbij de terreinbeheerders en agrariërs zelf aangegeven waar de nood voor monitoring en het vergaren van kennis het hoogst zijn.
  2. Actueel landgebruik door iconische diersoorten, met name grutto, enkele vleermuissoorten en Noordse woelmuis waarbij deze gevoelige predatoren onafhankelijk van ons aangeven of het ecosysteem op orde is.
  3. De locaties vertegenwoordigen behoud van functie landgebruik (veeteelt (vlees en/of melk) en natuur) of aanpassing van functie (natte-teelten, zoals Lisdodde voor bioisolatieplaten).
  4. In de uiteindelijke keuze van de locaties speelt de beschikbaarheid van meerjarige data (o.a. beheer, hydrologie, waterkwaliteit, geochemie, monitoring broedvogels en andere soorten) een belangrijke rol.
  5. We streven naar een goede spreiding over de regio om de heterogeniteit in omgevingsomstandigheden mee te kunnen nemen in analyses. De nadruk ligt vooral op locaties waar ingrepen in het landschap al hebben plaatsgevonden.
  6. We nemen de diversiteit in agrarische bedrijven mee in de afweging van onderzoeklocaties en sluiten aan bij bestaande gebiedsprocessen om de kenmerkende waarden van gebieden mee te nemen in de duurzaamheids-analyses.

Kaart van het onderzoeksgebied. Op de kaart worden veengebieden in het onderzoeksgebied aangegeven. Het knopje bovenlinks met de twee pijlen er op geeft toegang tot de kaartlagen en de bijhorende legenda. Met de vierkant knop kan de ondergrond worden aangepast. Weergave op een mobiel telefoon is beter als het een kwartslag gedraaid wordt.