MedewerkersMatty P. Berg
Hoogleraar Bodemfauna en Natuurlijke Ecosysteem Dynamiek, Vrije Universiteit

Matty’s profielpagina

Ik doe graag onderzoek in groepsverband naar het herstel van de balans in Nederlandse veenweide in brede zin”

Mijn naam is Matty. Ik ben geboren en getogen in het veenweidegebied rond de Kagerplassen in Zuid-Holland, heb jarenlang gewoond naast Waterland bij Amsterdam en ik woon nu alweer lange tijd in Westzaan in het Guisveld. Veenweiden zijn mijn natuurlijke habitat. Ik ben een veldecoloog, en doe onderzoek aan de soortenrijkdom van plant en dier en hun rol in de natuur en het ecosysteem. Mijn voornaamste studie gaat uit naar bodemdieren (regenwormen, pissebedden, springstaarten e.d.), maar voel me ook goed thuis bij andere diergroepen (mn vogels en insecten).

Als projectleider van VeenVitaal zal ik mij gaan focussen op de effecten van landschapsgebruik en -interventies en veranderingen in biodiversiteit op ecosysteem processen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in correlaties van ecosysteemfuncties met bepaalde landschapsinterventies waarna er betrouwbare en interventiegevoelige ecosysteem functie KPI’s ontwikkeld kunnen en zullen worden.

Daarnaast zal er inzicht worden verkregen in hoe veranderingen in functionele biodiversiteit verband houden met ecosysteemfuncties en -diensten. Het goed functioneren van laagveenweiden is erg belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering en bodemdaling.

Daarom wil ik graag, via VeenVitaal, mijn eigen steentje bijdragen aan een verbeterd en duurzaam gebruik van de laagveenweiden rondom Amsterdam met als resultaat het herstel van ecosysteemfuncties en biodiversiteit.

Top


Lotte van Oosterhout
Promovendus alternatieve verdienmodellen, Vrije Universiteit

Lottes profielpagina

“Ik hoop ik mee te kunnen helpen aan het herstel van de balans tussen landbouwers, natuur, politiek en andere belang-hebbenden.”

Mijn naam is Lotte en ik ben sinds 2020 werkzaam bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) bij de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Ik heb een opleidingsachtergrond in International Business (BA) en Environment and Resource Management (MSc.) Na het afronden van mijn masteropleiding heb ik me als onderzoekster bij het IVM verdiept in de hedendaagse plasticproblematiek en voornamelijk de perceptie en het gedrag van consumenten in dit vraagstuk.

Als PhD in werkpakket 4 van het VeenVitaal project zal ik me bezighouden met het economische aspect, zoals bijvoorbeeld de adoptie van alternatieve verdienmodellen voor landbouwers. De geselecteerde alternatieve verdienmodellen moeten zorgen voor gediversifieerde inkomstenbronnen op basis van verschillende ecosysteemdiensten en tegelijkertijd de biodiversiteit en ecosysteemstabiliteit op landbouwgrond en aangrenzende natuurgebieden stimuleren. Door middel van experimenten en workshops zal ik mij bezighouden met het meten en modeleren van het gedrag en de keuzes van verschillende groepen van actoren in de maatschappij (consumenten, omwonenden, landbouwers, etc.). Daarnaast zal ik me bezighouden met het bepalen van de waarde die de verschillende actoren toewijzen aan ecosysteemdiensten en -goederen. Op deze manier draag ik bij aan een groter vraagstuk waarin we in kaart brengen hoe veranderingen in het landbeheer gevolgen hebben voor het boereninkomen, het herstel van het ecosysteem, de biodiversiteit, en de omwonenden en maatschappij. Als einddoel willen wij graag de diverse actoren informeren over en stimuleren in het toepassen van milieuvriendelijker landgebruik.

Er zijn verschillende motiverende factoren die mij hebben doen besluiten met het VeenVitaal project aan de slag te gaan. Als milieueconoom lever ik graag een zinvolle bijdrage aan onze omgeving en de samenleving. De hedendaagse stikstofproblematiek zorgt ervoor dat politiek, boeren en omwonenden lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Door in gesprek te gaan met verschillend actoren en expertise te vergaren op het gebied van duurzame landbouw en alternatieve verdienmodellen, hoop ik mee te kunnen helpen aan het herstel van de balans tussen landbouwers, natuur, politiek en andere belanghebbenden.

Top


Sanne Bethe
Promovendus ecosysteem processen, Vrije Universiteit

Sannes profielpagina

“Ik wil graag mijn eigen steentje bijdragen aan het herstel van ecosysteem-functies en biodiversi-teit”

Mijn naam is Sanne en ik zal als PhD kandidaat aan het werk gaan bij VeenVitaal. Ik ben net afgestudeerd als ecoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierin heb ik mij o.a. gefocust op de effecten van brand op bodemeigenschappen, de kieming en groei van uitheemse planten en de effecten hiervan voor de koolstofkringloop in een subarctisch veengebied.

In VeenVitaal zal ik mij gaan focussen op de effecten van landschapsgebruik en -interventies en veranderingen in biodiversiteit op ecosysteem processen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in correlaties van ecosysteemfuncties met bepaalde landschapsinterventies waarna er betrouwbare en interventiegevoelige ecosysteem functie KPI’s ontwikkeld kunnen en zullen worden.

Daarnaast zal er inzicht worden verkregen in hoe veranderingen in functionele biodiversiteit verband houden met ecosysteemfuncties en -diensten. Het goed functioneren van laagveenweiden is erg belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering en bodemdaling.

Daarom wil ik graag, via VeenVitaal, mijn eigen steentje bijdragen aan een verbeterd en duurzaam gebruik van de laagveenweiden rondom Amsterdam met als resultaat het herstel van ecosysteemfuncties en biodiversiteit.

Top


Lianne Woudstra
Promovendus functionele eigenschappen, Vrije Universiteit

Liannes profielpagina

“Ik wil bijdragen aan het vinden van een duurzame manier van landgebruik, waarbij biodiversiteit zich herstelt en beschermd wordt.”

Mijn naam is Lianne en ik ben één van de PhD-kandidaten van VeenVitaal. Ik ben in 2020 afgestudeerd als ecoloog in Wageningen. Hiervoor heb ik als onderzoeker gewerkt aan host-parasite interactions in Nederland en Panama en verschillende projecten met een focus op conservation and community ecology in Costa Rica. 

Mijn rol in dit project is om te onderzoeken wat de effecten zijn van landschapsgebruik en -verandering op biodiversiteit en de functionele eigenschappen van verschillende diersoorten. Deze eigenschappen zijn belangrijk omdat ze ons iets vertellen over hoe dieren zich aanpassen en reageren op transities in landschap en we daarmee ook voorspellingen kunnen doen over veranderingen in biodiversiteit na landschapsinterventies.
De resultaten zullen daarna ook worden gebruikt bij het ontwikkelen en valideren van betrouwbare en interventiegevoelige biodiversiteits-KPI’s. Biodiversiteit is enorm belangrijk in het goed functioneren van ecosystemen en speelt een grote rol bij het aanpassingsvermogen tegen bijvoorbeeld klimaatverandering. 

Mijn drijfveer is dan ook om bij te dragen aan het vinden van een duurzame manier van landgebruik, waarbij biodiversiteit zich herstelt en beschermd wordt. 


Top

Marjoleine van der Meij
Assistant Professor of design for participatory transformation, Vrije Universiteit

Marjoleines profielpagina

“Ik hoop op een participatieve wijze transitiemogelijkheden vorm te geven in het veenweidegebied, rekening houdende met de belangen en onderliggende waarden van de diverse stakeholders.” 

In VeenVitaal houd ik me bezig met het ontwerpen, faciliteren en onderzoeken van onze living lab benadering. We werken met zeer diverse stakeholders aan een transitie in het veenweidegebied rondom Amsterdam; het lab zorgt daarin voor de participatieve benadering en integratie van perspectieven en verschillende vormen van kennis.

Bij Athena Instituut werk ik sinds 2011 aan het ontwerpen, faciliteren en onderzoeken van grote veranderprocessen, zowel binnen wetenschap en innovatie systemen, alswel in diverse domeinen waarin wetenschap en technologie een rol spelen. Onderwerpen waar ik me over heb gebogen zijn (wees gewaarschuwd, het is divers): synthetische biologie, slimme technologie in de stad, nanotechnologie, wetenschapsmusea, jeugdzorg, reumazorg, voedselsysteeminnovatie, reflexiviteit, dialoog, co-creatie, en duurzame innovatie in bredere zin.

Als industrieel ontwerper en wetenschapscommunicator, gebruik ik ontwerpprincipes om processen en interacties te ontwerpen in het kader van transities. Het kan dus zomaar voorkomen dat u met ons in een gesprek gaat waarin we LEGO gebruiken, mindmaps en tijdlijnen maken, of scenario’s ontwikkelen. Samen met Bep Schrammeijer, hopen we u te blijven verwelkomen in ons VeenVitaal Living Lab. 


Top

Mark Koetse
Associate Professor Environmental Economics, Vrije Universiteit

Marks profielpagina

“Ik ben geïnteresseerd in hoe maatschappelijk waarderen en belonen van levering van publieke diensten door boeren en landeigenaren kan bijdragen aan een duurzamer veenweidegebied en alternatieve verdienmodellen”

Mijn naam is Mark en ik werk bij bij de afdeling Milieu Economie van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in Haarlem, en ben daar na wat omzwervingen ook weer gaan wonen. Mijn voornaamste interesse is brede welvaart, of hoe je het ook wil noemen, zo lang er in hoe we naar economie en naar maatschappij kijken maar aandacht is voor allerlei goederen en diensten die van enorme waarde zijn, maar die niet op standaard markten worden verhandeld.

Wetenschappelijk maar ook maatschappelijk ligt mijn interesse in dit project op het waarderen en belonen van publieke diensten die door private partijen worden geleverd. Nadruk ligt hierbij op hoe belonen van levering van die diensten door boerenbedrijven (1) kan bijdragen aan herstel van biodiversiteit en ecosysteemfuncties en -diensten in het veenweidegebied (en daarbuiten), en (2) zodanig gecoordineerd en gestapeld kan worden dat het leidt tot alternatieve verdienmodellen voor boerenbedrijven.


Top

Linda Nol
Teamleider Aarde & Water, Aeres Hogeschool

We hebben zowel agrarische opleidingen als meer natuur-opleidingen in huis, en het is mijn missie om studenten zoveel mogelijk te laten werken in authentieke beroepssituaties

Mijn naam is Linda en ik ben geboren en getogen (en nog steeds wonend) in de Zaanstreek, dus midden in het veenweidegebied. Ik heb Fysische Geografie gestudeerd aan de UvA en ben gepromoveerd aan de WUR op het thema “Uncertainty assessment of N2O inventories: explorations at different spatial and temporal scales for the Dutch fen meadow landscape”. Voor mijn proefschrift heb ik veel metingen uitgevoerd in het veenweidegebied, analyses gedaan naar o.a. landgebruik en de N-kringloop en bedrijven bezocht om het slootoppervlak goed in kaart te brengen. Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Aeres Hogeschool; momenteel ben ik teamleider van het team Aarde & Water waar onder andere de opleiding “Aarde & Klimaat” onder valt en de internationale opleiding “Aquatic Ecosystem Analysis” en ik ben hoofd praktijkleren van de faculteit. Het is mijn missie om studenten zoveel mogelijk te laten werken in authentieke beroepssituaties (bijvoorbeeld door middel van stages en veldwerk).

In het VeenVitaal project ben ik werkpakketleider van WP6, dat gaat over kennisbenutting door boer, beheerder, bestuurder en bezorgde burger. In mijn werk ben ik heel veel bezig met het benutten van kennis richting verschillende doelgroepen. Bij Aeres Hogeschool hebben we zowel agrarische opleidingen als meer natuur-opleidingen in huis, daarnaast wordt er veel cursorisch onderwijs gegeven aan boeren en is er veel contact met boeren en beheerders, dus hebben we een unieke positie. Via onderwijs kunnen we ook studenten meer kennis geven over de uitkomsten van de werkpakketten 1 t/m 5, maar ze kunnen ook ingezet worden om educatieve producten of communicatiemiddelen te ontwikkelen voor andere doelgroepen. Daarnaast verbind ik intern Aeres Hogeschool collega’s én studenten aan de andere werkpakketten, bijvoorbeeld op het gebied van aquatische ecologie, draagkracht van de bodem en onderzoek naar weidevogels.


Top

Bep Schrammeijer
Post-doctoraal onderzoeker participatief & duurzame landgebruik, Vrije Universiteit

Beps profielpagina

Ik hoop inzicht te krijgen in de verschillende waarden van het veenweidelandschap en zo te helpen met het op gang brengen van de juiste transities

Mijn naam is Bep. Ik ben geboren en getogen in het boerenland (melk en aardappelen) van Noordwest Tasmanië (Australië), maar heb mijn oer-Hollandse roepnaam geërfd van mijn oma. In 2005 ben ik geremigreerd naar Nederland. Via verschillende baantjes – als macrofauna bemonsteraar, bij de LNV, in de eco-tuinbouw – ben ik uiteindelijk beland in een promotietraject waar ik onderzoek heb gedaan naar de sociale functies van het groen in en om de stad. Als milieugeograaf ben ik nieuwsgierig naar de niet-monetaire waarde(n) van de verschillende functies van het landschap.

Nu werk ik als post-doctoraal onderzoeker bij het Athena Instituut. Voor VeenVitaal ga ik vooral aan de slag met de Living Lab benadering van het project samen met Marjoleine. In het laagveenlandschap heeft iedereen een eigen belang bij de functies die het landschap biedt. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om mee te doen met VeenVitaal in de Living Lab. Om een eerlijk beeld te krijgen van de problematiek en mogelijke oplossingen moeten we de verschillende perspectieven begrijpen.

Ik ga onderzoek doen naar hoe de verscheidenheid aan perspectieven meegenomen kunnen worden in het waarderen van het landschap. Hoe kunnen we waarden die niet uitgedrukt kunnen worden in geld op een eerlijke manier mee laten wegen? Zijn er synergiën te vinden tussen bepaalde waarden, ecologisch kwaliteit en landgebruik? Welke afwegingen zijn er nodig om tot een duurzame toekomst(visie) voor het gebied te komen?


Top

Floris Keizer
Docent-onderzoeker, Aeres Hogeschool Almere

Ik zie als ecohydroloog grote meerwaarde in een inclusieve systeembenadering voor complexe ruimtelijke uitdagingen zoals een duurzame inrichting van het veenweidegebied

In VeenVitaal zoeken we naar optimalisatie op veel gebieden: economisch, ecologisch, sociaal, beleidskundig, hydrologisch en op het gebied van klimaatmitigatie. Met een BSc in Fysische Geografie en een MSc in Sustainable Development aan de Universiteit van Utrecht, heb ik zowel de inhoudelijke als de interdisciplinaire achtergrond om mee te denken over meerdere van deze gebieden. In mijn PhD traject houd ik me bezig met natuurlijke overstromingsvenen in Polen en hoe vegetatie daarin beïnvloed wordt door dynamiek in waterkwaliteit. We kijken hierbij naar de gehele overstromingsvlakte in een landschappelijke context. Deze kennis over ecohydrologische relaties en biogeochemie hoop ik in te zetten in de relevante (deel)onderzoeken.

Als docent bij Aeres Hogeschool Almere ben ik ook betrokken bij de connectie met de aankomende professionals, bijvoorbeeld in een van onze afstudeerminoren gericht op natuurontwikkeling en systeemanalyse. Als casus gebruiken we hierin de toekomst van het veenweidegebied. Ik zie het als mijn missie om aankomende ecologen het perspectief en de tools aan te reiken om om te kunnen gaan met complexe uitdagingen zoals een duurzaam landgebruik in het veenweidegebied.

VeenVitaal is voor mij de perfecte kans het groene onderwijs te verrijken met actuele thematiek en ontwikkelingen. Daarnaast hoop ik mijn ecohydrologische kennis in te zetten voor een beter begrip tussen landgebruik en ruimtelijke kwaliteit. De te ontwikkelen KPI’s zijn daar een goed voorbeeld van.


Top

Vincent de Leijster
Coordinator Monitoring, Evaluatie en Leren, Wij.land

“De onderzoeks-vragen die in VeenVitaal worden gesteld sluiten naadloos aan op de uitdagingen waar bij Wij.land dagelijks mee bezig zijn”

Vincent werkt sinds 2021 bij Wij.land als coördinator Monitoring, Evaluatie en Leren. Wij.land is een stichting die een boerennetwerk in het Westelijke Veenweidegebied ondersteund in het leren hoe de transitie naar meer regeneratieve landbouw mogelijk gemaakt kan worden. In die functie van Monitoring, evaluatie en Leren is hij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de impact die Wij.land en Wij.lands boeren hebben op hun omgeving. Hij is opgeleid als ecoloog en onderzoeker met ervaring in landschapprojecten in Spanje en Colombia waar hij een PhD-onderzoek heeft gedaan naar natuurvriendelijk beheer van houtige gewassen. Daarnaast houdt hij van wandelvakanties, hardlopen, brood bakken en tuinieren.