Studentprojecten


In februari 2024 begon Mathijs Alta (Aeres Hogeschool Almere: BSc Toegepaste Biologie) aan zijn afstudeerstage bij VeenVitaal.

Mathijs: “Voor mijn stage houd mij bezig met regenwormenonderzoek in de veenweiden rond Amsterdam. Mijn project gaat over hoe verschillende typen agrarisch beheer in veengebieden effect hebben op de regenwormenpopulatie. Ik zal kijken naar de lengte, gewicht en functie van de regenwormen. Zelf ben ik opgegroeid in de omgeving Haarlem/Amsterdam waardoor ik het leuk vind om onderzoek te doen in natuurgebieden zoals Spaarnwoude. Hopelijk draagt mijn stuk onderzoek voor VeenVitaal bij aan een beter beeld van regenwormen in veenweiden.”


Op 12 februari 2024 is Loesje Ubbink (Vrije Universiteit: BSc Biologie Ecology & Evolution) van start gegaan met haar afstudeerstage bij VeenVitaal.

Loesje: “Voor mijn bachelorstage doe ik bij VeenVitaal onderzoek naar het vóórkomen van loopkevers in riet, specifiek overjarig-riet-minnende soorten. Ik bestudeer verschillende aspecten van biodiversiteit, zoals de rijkdom aan soorten en het aantal exemplaren in overjarig riet, in relatie tot standplaatsfactoren. Ik ben met name geïnteresseerd in de functionele eigenschappen van soorten, zoals lichaamslengte en gewicht. Ik hoop hiermee inzicht te krijgen in het belang van overjarig riet voor loopkevers, zodat ik hopelijk een klein steentje bij kan dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in veenweidegebieden rondom Amsterdam!”


Op 9 januari 2024 is Suzanne van Muijlwijk (Vrije Universiteit: A-LIFE sectie Ecologie en Evolutie) gestart bij VeenVitaal.

Suzanne: Als natuurliefhebber en toegepast bioloog vind ik het erg leuk om mee te werken aan het project VeenVitaal! Het mooie aan VeenVitaal is de inzet voor de verduurzaming van de landbouw en herstel van biodiversiteit in samenwerking met verschillende stakeholders. Ik onderzoek het effect van natuurvriendelijke oevers op de soortenrijkdom en aantallen van loopkevers, als onderdeel van het herstel van de bodembiodiversiteit. Hiervoor ben ik zowel op het lab bezig als in het veld aan de slag. Ik zie de verschillende projecten en stages die bij VeenVitaal lopen als puzzelstukjes die samen een geheel beeld en antwoorden geven op onze maatschappelijke vraagstukken”.


Julia Marinissen (Vrije Universiteit, MSc Ecology & Evolution) is op 4 september 2023 begonnen aan haar stage voor VeenVitaal.

Julia: “Binnen het project VeenVitaal onderzoek ik de koolstofcyclus van verschillende type oevers in een veenweidegebied. Ik meet CO2-uitstoot en opname, en de afbraak van strooisel in de bodem. Op die manier hoop ik erachter te komen welke beheertypes van oevers bijdragen aan de opslag van koolstof. Ik geniet er ontzettend van om buiten tussen de koeien bezig te zijn met het oplossen van een puzzelstukje binnen de grotere vraag hoe we veenweidegebieden zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten. Ik hoop dan ook dat ik met mijn werk kan bijdragen aan een toekomst waarbij zowel boeren als natuur optimaal profiteren van het land.”


Per 3 april 2023 is Julia Molthoff (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, MSc Ecology & Evolution) begonnen aan haar afstudeerproject bij VeenVitaal met als thema de biodiversiteit en planteneigenschappen van de vegetatie van natuurvriendelijke oevers.

Julia: “Voor het afstudeerproject van mijn master doe ik bij VeenVitaal onderzoek naar de vegetatie van natuurvriendelijke oevers in het laagveengebied rondom Amsterdam. Mijn project zal zich richten op de biodiversiteit van de vegetatie en welke samenstelling van planteneigenschappen voorkomen op deze natuurvriendelijke oevers. Hiermee hoop ik een beter beeld creëren van de typische vegetatie van een natuurvriendelijke oever, wat vervolgens gebruikt kan worden bij het maken van nieuwe natuurvriendelijke oevers. Ik vind het erg leuk dat ik mee kan werken aan het VeenVitaal project, omdat dit onderzoek bijdraagt aan de bescherming van de mooie natuur die we in Nederland hebben.”


Op 1 mei 2023 is Felix Meijer (Vrije Universiteit: MSc Ecology & Evolution) gestart met zijn stage. Tijdens zijn stage zal hij zich focussen op de invloed van natuurvriendelijke oevers op de microbiële activiteit in de bodem in agrarische veenweide gebieden.

Felix: ”Met mijn achtergrond in micro- en moleculaire biologie vanuit mijn bachelor Biologie (VU), is deze stage een perfecte combinatie van ecologie en moleculaire biologie. Ik zal in samenwerking met Sanne Bethe, assisteren met het meten van koolstoffluxen tijdens veldwerk in juni en augustus. Zelf zal ik bodemmonsters nemen en basale bodemeigenschappen bepalen zoals: pH, vochtgehalte, bodemcompactie en stikstof- en fosforgehalte. Daarnaast zal ik met behulp van een fluor metrisch enzym assay, de snelheid proberen te kwantificeren waarmee bodemmicroben bepaalde koolstof-, stikstof- en fosforverbindingen omzetten in de grond. Het doel is om te kijken of mogelijke verschillen in koolstoffluxen en nutriëntgehaltes tussen verschillende natuurvriendelijke oevers, (gedeeltelijk) kunnen worden verklaard aan de hand van de microbiële enzym activiteit in de grond.”


Studentprojecten 2023