Studentprojecten 2023


Op 4 januari 2023 is Jorn van Elden (Vrije Universiteit, MSc Environment and Research Management) begonnen aan zijn stage naar de invloed van natuurvriendelijke oevers op het voorkomen van de Noordse woelmuis.

Jorn: “ Als ERM MSc student is het een geweldige kans om mee te mogen doen aan het VeenVitaal project. Binnen dit onderzoek ga ik mij richten op het voorkomen van de Noordse woelmuis langs slootkanten en de effecten van verschillende typen van natuurvriendelijke oevers op het habitat van deze voor Nederland bijzondere woelmuis. Ik kijk er erg naar uit om te beginnen met het veldonderzoek en in een groter team samen te werken!”


Per 1 februari 2023 is Dennis van der Grift (Aeres Hogeschool Almere: Toegepaste Biologie) gestart met een afstudeerstage voor het project VeenVitaal.

Dennis: “Ik loop stage bij Aquila Ecologie waar ik software ga trainen om automatisch de afmeting van regenwormen te meten. Met de VU ga ik dit toepassen om het aanbod van regenwormen voor weidevogels te bepalen in veenweiden. Ik vind dit een belangrijk onderwerp omdat het niet goed gaat met weidevogels en ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan het herstel van weidevogelpopulaties. VeenVitaal is een interessant project, omdat de afbraak van veen gevolgen heeft voor biodiversiteit en het klimaat. Zo speelt VeenVitaal in op de grote problemen die er zijn.“


Per 24 april 2023 zal Laura Wevers (Aeres Hogeschool Almere: Toegepaste Biologie) starten met haar halfjaar stage, met als thema de diversiteit van ongewervelden in natuurvriendelijke oevers.

Laura: ‘’Ik ga stagelopen binnen het VU AIO-project ‘Natuurvriendelijke oevers als bufferzone voor biodiversiteit’’ van Lianne Woudstra. Hierbinnen zal ik een eigen onderzoek doen met betrekking tot het verschil in soortenrijkdom in oevers met verschillende manieren van beheer. Buiten dit onderzoek zal ik mij bezighouden met vele andere werkzaamheden met betrekking tot veldwerk. Ik vind VeenVitaal een ontzettend interessant project en vind het belang van dit onderzoek groot. Ik kijk daarom uit naar de periode en hoop veel te leren.’’


Op 6 februari 2023 is Oumaima Zemouri (Vrije Universiteit: MSc Ecology & Evolution) gestart met haar stage naar de invloed van intensiteit van landgebruik op soortenrijkdom en samenstelling van springstaarten.

Oimaima: “In mijn stageproject zal ik onderzoeken wat het effect is van natuurvriendelijke oevers op de biodiversiteit van springstaarten. Zelf vind ik het belangrijk om te monitoren wat precies het effect is van duurzame beheermaatregelen op de biodiversiteit. Naast dit project heb ik ook meerdere malen onderzoek gedaan naar verschillende duurzame maatregelen in stedelijke gebieden. Het is heel bijzonder om te zien hoe binnen Veenvitaal alle stakeholders betrokken worden om een groot probleemstuk op te lossen, en ik kijk er naar uit om hieraan bij te dragen“


Op 6 februari 2023 is Duco Krist (Vrije Universiteit: Msc Ecology & Evolution) gestart met zijn stage naar de invloed van landgebruik op het voorkomen van regenwormen.

Duco: “Ik ben erg blij om onderdeel te zijn van VeenVitaal. Het is mooi om te zien hoe dit project verschillende stakeholders bij elkaar heeft gebracht om veengebieden te verduurzamen. Als we de handen ineen slaan kunnen we iets moois betekenen voor de natuur in ons prachtige land. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen en ik zal dat doen door de eigenschappen van regenwormen te meten en te vergelijken met verschillende vormen van landgebruik. Hiermee hoop ik dat de regenworm in de toekomst als indicator gebruikt kan worden voor landschapsherstel.”


Per 2 maart 2023 is Myrthe Belder (Vrije Universiteit: Msc Environment & Resource Management) gestart met haar stage naar de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten uit de melkveehouderij.

Myrthe: “Ik ga stage lopen bij Wij.land, een stichting die zich inzet voor natuur-inclusieve landbouw en onderdeel is van het VeenVitaal consortium. Hier zal ik werken aan een project wat zich focust op het financieel belonen van het leveren van ecosysteemdiensten voor boeren. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan een duurzamere vorm van landschap en natuurbeheer, waarin boeren en natuurorganisaties met elkaar samenwerken. Ik vind VeenVitaal een interessant project en ik kijk ernaar uit om hier een bijdrage aan te mogen leveren! “


Op 6 februari 2023 is Bart Schukking (Vrije Universiteit: BSc Biologie) gestart met zijn stage over het effect van de intensiteit van landgebruik op bodemrespiratie en verschillende bodemeigenschappen.

Bart: “Ik ben momenteel bezig met mijn biologie bachelor eindproject. De komende maanden hoop ik wat bijdragen aan Sanne’s PhD project door het verzamelen van informatie over bodemrespiratie in verschillende natuurvriendelijke oevers en zal ik deze met elkaar vergelijken. Met behulp van andere factoren zoals bodemcompactie, bodemvocht en vegetatie hoop ik deze verschillen uiteindelijk te kunnen verklaren. Vanaf dit jaar moeten mestvrije stroken grenzend aan sloten worden aangebracht, de actualiteit en relevantie van het onderwerp maakt het nog een stukje interessanter.“


Per 6 februari 2023 is Lars Ruijsch (UvA: MSc Freshwater and Marine Biology & VU: Major Science in Society) begonnen met zijn afstudeerstage over de socio-culturele waarden die inwoners van Amsterdam hebben voor de laagveengebieden.

Lars: “Ik loop nu stage bij Bep Schrammeijer. In dit onderzoek kan ik mijn kennis van ecologie en ecosystemen combineren met mijn kennis van sociale wetenschappen. In het thema van landschap transities is het van belang om alle belangstellenden erbij te betrekken. Vaak zijn inwoners een groep die vergeten wordt, het is mijn taak om te onderzoeken wat voor een waarde zij toekennen aan de laagveengebieden van Amsterdam om ze zo te betrekken bij dit proces. Ik ben van mening dat een complex probleem zoals landschap transitie niet alleen vanuit bovenaf opgelost kan worden, maar iedereen die hier effect van voelt betrokken moet worden, en dat is precies waar VeenVitaal voor staat!”


Op 6 februari 2023 is Christina Diamantopolou (UvA: MSc Freshwater and Marine Biology & VU: Major Science in Society) begonnen met haar stage over de socio-culturele waarden die internationale touristen hebben voor de veenweidelandschappen rondom Amsterdam.

Christina: “In spite of their ecological problems, a large number of tourists visit peat meadows around Amsterdam as part of ‘heritage tourism’ because they are considered a typically Dutch landscape. Several stakeholders are involved in the land management of the peat meadows, so there are several scenarios that benefit some and harm others. Together with VeenVitaal we want to investigate how tourists view the peat meadow landscape and what their expectations of a future change in land-use are. I am really excited to join the VeenVitaal team and hope to learn a lot!”


Op 3 april 2023 gaat Sjoerd Zegers (Vrije Universiteit: Msc Environment and Resource management) van start met zijn afstudeeronderzoek naar de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor melkveehouderijen.  

Sjoerd: “Ik heb onwijs veel zin in mijn afstudeeronderzoek. Het onderzoeken van de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten lijkt me een hele interessante uitdaging. Beide hebben ongetwijfeld waarde voor melkveehouders, alleen hoe drukken we die waardes uit en hoe berekenen we die waardes? Je leest het antwoord op deze en nog veel meer vragen in mijn afstudeeronderzoek.  Ik ben gemotiveerd om aan de slag te gaan. De VU begeleid mij, maar daarbij speelt ook Wij.land een rol. Ik hoop onwijs veel te leren van beide partijen! “